Znajdź odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi związane z kwestiami prawnymi naszego serwisu

Regulamin usługi „Moje Konto Lidl”

Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie od dnia 08.05.2020 dla Nowych Użytkowników, dla Obecnych Użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.

(Wersja 1.0; stan na 28.03.2019)

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usługi „My Lidl Account” (dalej: „Moje Konto Lidl” albo „Usługa”).

2. Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dalej: „Administrator” lub „My”).

3. Korzystanie z Mojego Konta Lidl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.

4. Zasady korzystania z Mojego Konta Lidl zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest (1) na stronie www.lidl-sklep.pl w zakładce Informacje Prawne – tj. w sklepie internetowym (2) oraz na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl – dla usługi Lidl Plus, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Mojego Konta Lidl każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do osobnych stosunków umownych zawieranych ze stronami trzecimi w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 6 Regulaminu). W tym zakresie wiążą szczegółowe warunki danego Serwisu On-line Grupy Lidl lub regulaminy z nimi związane.

7. Użytkownika Mojego Konta Lidl obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Usługi treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

II Słownik pojęć

1. Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.1. Regulaminu.

2. Grupa Lidl, Spółki Grupy Lidl - spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/adresy-firm.

3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi.

4. Konto, Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi.

5. Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Usługi i mu przypisany, w połączeniu z Hasłem umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi.

6. Polityka Prywatności – dokumenty umieszczone pod adresem (www.lidl-sklep.pl/Polityka-prywatnosci/s189424) – w zakresie przetwarzania danych na  www.lidl-sklep.pl oraz https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus, szczegółowo określający informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.

7. Serwisy On-line Grupy Lidl – sklep internetowy lidl-sklep.pl i aplikacja Lidl Plus. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć m.in. w ich regulaminach dostępnych na stronach internetowych Serwisów On-Line Grupy Lidl.

8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.

9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi.

III Rodzaj i zakres Usługi

1. Administrator, za pomocą Mojego Konta Lidl, umożliwia Użytkownikom jednolity dostęp do Serwisów On-line Grupy Lidl prezentowanych w ramach portali internetowych lub aplikacji mobilnych.

2. Usługa umożliwia pojedyncze logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Utworzenie Mojego Konta Lidl umożliwia wykorzystanie przez Użytkownika Hasła i Loginu użytych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl do rejestracji i przeniesienia danych wykorzystanych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl przy logowaniu lub rejestracji do poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.

IV Warunki korzystania z usługi

1. Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, że są pełnoletnie, zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 6 poniżej.

2. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.

3. Korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl uzależnione jest od spełnienia kryteriów wskazanych w regulaminach normujących korzystanie z Serwisów On-line Grupy Lidl.

4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawiane w przejrzysty sposób zgodnie z wymogami prawnymi, a w tym zgodnie z poszczególnymi regulaminami regulującymi korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Korzystanie z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.

5. Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.

6. W ramach procedury rejestracji Użytkownik:

a) Podaje:

  • Numer telefonu komórkowego (wymagany w przypadku rejestracji w aplikacji Lidl Plus),
  • Adres e-mail;
b) Ustala swoje indywidualne hasło do konta.

7. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu z Polityką Prywatności.

8. Dodatkowo, w przypadku ukończeniu procedury rejestracji do Lidl Plus Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego numer telefonu wiadomość sms od Administratora, zawierającą w treści kod pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Usługi za pomocą Loginu i Hasła. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego Administrator potwierdzi zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

9. Dane dostarczone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji danych nie należących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.

10. Dane służące do dostępu do Mojego Konta Lidl są przeznaczone wyłącznie do użytku przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.

11. Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem Usługi zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta.

12. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

V Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • a) zastosowanie przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
  • b) dostęp do Internetu,
  • c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.

VI Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronach Polityk Prywatności Serwisów Grupy Online tj. www.lidl-sklep.pl w Polityce Prywatności oraz na https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci w zakresie usługi Lidl Plus.

VII Zakończenie korzystania z Usługi

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W ramach zarządzania Moim Kontem Lidl, jego usunięcie może być zainicjowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.

2. Administrator ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć świadczenie Usługi.

3. Wypowiedzenie przez Administratora ma miejsce w szczególności, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa. Konto Użytkownika może również zostać zablokowane do wyjaśnienia odnoszących się do naruszenia przypadków.

VIII Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

IX Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

  • a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi;
  • b. zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
  • c. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych funkcjonalności dostarczanych za pośrednictwem Usługi.
2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt X.2 powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie usług, poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź samodzielnie usunąć konto.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 134).

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiazywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie od dnia 08.05.2020 dla Nowych Użytkowników, dla Obecnych Użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. IX Regulaminu w wersji 1.0.

(Wersja 2.0; stan na 08.05.2020)

I Informacje ogólne

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usługi „Moje Konto Lidl” (dalej: „Moje Konto Lidl” albo „Usługa”).
2.    Usługodawcą jest Lidl Stiftung & Co. KG, adres: Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy, USt-IdNr.: DE145803808 (dalej: „Administrator” lub „My”).
3.    Korzystanie z Mojego Konta Lidl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i odbywa się zgodnie z jego treścią.
4.    Zasady korzystania z Mojego Konta Lidl zostały opisane w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w Serwisach On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu), a w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – dla usługi internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl w zakładce Informacje Prawne – tj. w sklepie internetowym Lidl; (3) na stronie https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl, jak również w aplikacji mobilnej Lidl Plus – dla usługi Lidl Plus, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Sklepy stacjonarne, sklep internetowy oraz usługa internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl, prowadzone i zarządzane są przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772.
5.    Przed rozpoczęciem korzystania z Mojego Konta Lidl, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
6.    Niniejszy Regulamin reguluje wyłącznie kwestie dotyczące Mojego Konta Lidl. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do (nie kształtuje treści) osobnych stosunków umownych zawieranych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl (w rozumieniu pkt. II ust. 7 Regulaminu). W tym zakresie wiążą szczegółowe warunki danego Serwisu On-line Grupy Lidl lub regulaminy z nimi związane. Stroną takich stosunków umownych mogą być inne Spółki Grupy Lidl niż Administrator.
7.    Użytkownika Mojego Konta Lidl obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Mojego Konta Lidl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.

II Słownik pojęć

1.    Administrator – podmiot wskazany w pkt. I.2. Regulaminu.
2.    Grupa Lidl, Spółki Grupy Lidl – spółki wymienione pod adresem https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/adresy-firm.
3.    Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalony podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z Loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
4.    Konto, Moje Konto Lidl, Usługa – zbiór zasobów, treści i funkcjonalności, które składają się na Moje Kont Lidl, w którym gromadzone w szczególności są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego działań w ramach Usługi oraz za pomocą którego następuje rejestracja danej osoby w Serwisach On-line Grupy Lidl oraz logowanie do Serwisów On-line Grupy Lidl.
5.    Login – adres e-mail lub nr telefonu Użytkownika podany podczas Rejestracji w ramach Mojego Konta Lidl i przypisany do niego, który w połączeniu z Hasłem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Mojego Konta Lidl i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Mojego Konta Lidl.
6.    Polityka prywatności – dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych umieszczone w Serwisach On-line Grupy Lidl, w tym: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) na stronie www.lidl-sklep.pl pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus,  szczegółowo określające informacje dotyczące plików typu cookies, przetwarzanych danych osobowych i stosowanych przez niego sposobach ochrony prywatności Użytkowników.
7.    Serwisy On-line Grupy Lidl – serwisy on-line Lidl oraz aplikacje mobilne Lidl, do których rejestracja i logowanie realizowane są za pośrednictwem Usługi, w tym w szczególności: sklep internetowy dostępny pod adresem lidl-sklep.pl, aplikacja mobilna Lidl Plus oraz internetowy serwis rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl dostępny pod adresem rezerwuj.lidl.pl. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl można znaleźć m.in. w ich regulaminach dostępnych na stronach internetowych tych Serwisów On-Line Grupy Lidl oraz dostępnych w ramach odpowiednich aplikacji mobilnych Lidl, w tym: https://www.lidl-sklep.pl/regulamin; https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl; https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne.
8.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Usługi.
9.    Rejestracja – czynności, o których mowa w pkt. IV poniżej, które składają się na przeprowadzenie procesu zarejestrowania się Użytkownika w danym Serwisie On-line Grupy Lidl za pomocą Usługi i utworzeniem dla niego Konta związanego z danym  Serwisem On-line Grupy Lidl.
10.   Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi.

III Rodzaj i zakres Usługi

1.    Administrator, za pomocą Mojego Konta Lidl, umożliwia Użytkownikom jednolity dostęp (rejestrację i logowanie) do Serwisów On-line Grupy Lidl prezentowanych w ramach serwisów internetowych Lidl lub aplikacji mobilnych Lidl.
2.    Usługa umożliwia pojedyncze rejestracje oraz pojedyncze logowanie dla różnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Utworzenie Mojego Konta Lidl w ramach Rejestracji umożliwia wykorzystanie przez Użytkownika Hasła i Loginu do rejestracji i przeniesienia danych wykorzystanych w procesie rejestracji do Mojego Konta Lidl przy logowaniu lub rejestracji do poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl.

IV Warunki korzystania z usługi

1.    Zarejestrować się w Usłudze mogą jedynie osoby pełnoletnie, które oświadczyły, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego treść w sposób wskazany w pkt. 7 poniżej.
2.    Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych. Wykorzystanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne.
3.    Korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl uzależnione jest od spełnienia kryteriów wskazanych w regulaminach normujących korzystanie z Serwisów On-line Grupy Lidl.
4.    Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. Korzystanie z określonych produktów lub usług dostarczanych w ramach Serwisów On-line Grupy Lidl może wiązać się z kosztami, które są przedstawiane w przejrzysty sposób zgodnie z wymogami prawnymi oraz zgodnie z poszczególnymi regulaminami regulującymi korzystanie z poszczególnych Serwisów On-line Grupy Lidl. Korzystanie przez Użytkownika z usług stron trzecich, takich jak np. dostawcy połączenia internetowego dla Użytkownika, mogą łączyć się z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Administratora.
5.    Rejestracja do Usługi następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie formularza rejestracyjnego.
6.    W ramach procedury rejestracji Użytkownik:
a)    podaje:
•    numer swojego telefonu komórkowego (wymagany np. w przypadku rejestracji w aplikacji Lidl Plus i do serwisu rezerwuj.lidl.pl),
•    swój adres e-mail.
b)     ustala swoje indywidualne Hasło do Konta.
7.    Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu z Polityką prywatności.
8.    Dodatkowo, w przypadku ukończeniu procedury rejestracji do Lidl Plus i serwisu rezerwuj.lidl.pl, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego numer telefonu wiadomość SMS od Administratora, zawierającą w treści kod pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Usługi za pomocą Loginu i Hasła. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego Administrator potwierdzi zawarcie umowy o świadczenie Usługi.
9.    Dane dostarczone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do rejestracji danych nie należących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.
10.    Dane służące do dostępu (logowania) do Mojego Konta Lidl są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli istnieją oznaki nieuprawnionego skorzystania z Usługi przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.
11.    Każdy kontakt z Lidl za pośrednictwem Usługi zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta.
12.    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lidl o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje nieautoryzowanego użycia danych dostępowych przez osobę trzecią, o ile się do niego przyczynił.

V Warunki techniczne korzystania z Usługi

1.    Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a)    zastosowanie przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
b)    dostęp do Internetu,
c)    przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies.
2.    Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy z aktywną kartą SIM i aktywnym numerem telefonu – dla procesu Rejestracji.
3.    Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Usługą.

VI Ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronach Polityki prywatności poszczególnych Serwisów Online Grupy Lidl, w szczególności: (1) na stronie rezerwuj.lidl.pl pod adresem https://rezerwuj.lidl.pl/rezerwuj/s/informacjeprawne – w zakresie przetwarzania danych w usłudze internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl; (2) pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych na www.lidl-sklep.pl; oraz (3) https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacje-prawne/polityka-prywatnosci – w zakresie przetwarzania danych w usłudze Lidl Plus.

VII Zakończenie korzystania z Usługi

1.    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Usługi. W ramach zarządzania Moim Kontem Lidl, jego usunięcie może być zainicjowane przez Użytkownika w dowolnym momencie.
2.    Administrator ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć świadczenie Usługi.
3.    Wypowiedzenie przez Administratora ma miejsce w szczególności, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa. Konto Użytkownika może również zostać zablokowane do wyjaśnienia odnoszących się do naruszenia przypadków.

VIII Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

1.    Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/ lub pisemnie na adres podany w punkcie I.2 powyżej.
2.    Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
3.    W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres e-mail, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
4.    Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres zamieszkania Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

IX Postanowienia końcowe

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość i nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników.
2.    O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową, na podany Administratorowi adres e-mail.
3.    Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt IX.2 powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączące go z Administratorem umowy o świadczenie Usługi, poprzez kontakt za pomocą formularza https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/, bądź poprzez samodzielne usunięcie Konta.
4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, z których usług korzysta Użytkownik, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
5.    Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
6.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.    Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Administrator informuje, że pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).