Znajdź odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi związane z kwestiami prawnymi naszego serwisu

Regulamin sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”

(Wersja 2.0; stan na 30.09.2020)

Regulamin w wersji 2.0 wchodzi w życie od dnia 1 października 2020 dla nowych użytkowników lidl.sklep.pl, dla dotychczasowych użytkowników regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. XII ust. 3 regulaminu w wersji 1.0.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”.
 2. Właścicielem Sklepu jest spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597711, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 7811897358 oraz numer statystyczny: REGON 302821772.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres info@lidl-sklep.pl lub pod numerem telefonu 800-012-071.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
  a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
  b) sprzedaży Produktów,
  c) prowadzenia Konta Klienta.

II. Definicje

 1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakłądania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.
 6. Klient - wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 9. Login -adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.
 10. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 11. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin.
 14. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lidl-sklep.pl.
 15. Sprzedawca lub Lidl - właściciel Sklepu. (pkt. I.2)
 16. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 17. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 18. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Zakładanie konta

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.
 4. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 5. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.
 6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.
 7. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze, w tym o zasadach z jego rezygnacji można znaleźć tutaj.
 8. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu Moje Konto chyba, że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu Moje Konto W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
  a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
  c) włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,
  d) zainstalowania programu FlashPlayer.
 2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

V. Zamówienia; Zawarcie Umowy

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.
 2. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu. Zamówienia może składać wyłącznie osoba spełniająca definicję Klienta, o której mowa w punkcie II ust. 6, tj. wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone,
  b) zalogować się do Konta,
  c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,
  d) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,
  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  f) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”
 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.
 5. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 6. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

VI. Płatność; Faktury/paragony przesyłane drogą elektroniczną

 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się tutaj
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy znajdują się tutaj. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu na stronie Sklepu.
 3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 30 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lidl-sklep.pl lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę tutaj.
 5. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  c) Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  d) Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Postępowanie reklamacyjne; Rękojmia; Gwarancja

 1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu) oraz na stronie.
 3. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Sklepie.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: info@lidl-sklep.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 6. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:
  a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Lidl.
  b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Lidl może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu ,Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.
 8. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Sklepu tutaj
 10. Lidl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 11. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.
 12. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 13. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Sklepu:
  a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu (w tym strony internetowej Sklepu),
  b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/contactsupport lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,
  c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,
  e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy (pkt. VIII. Regulaminu) lub złożenia reklamacji Produktu (pkt. IX. Regulaminu), zasady zwrotu znajdują się tutaj.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod www.lidl-sklep.pl/regulamin.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. III ust.9 lub 10, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Sklepie. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Pkt. XII ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 7. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.
 9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”

(Wersja 1.0; stan na 05.04.2019)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „lidl-sklep.pl”.
 2. Właścicielem Sklepu jest spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597711, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 7811897358 oraz numer statystyczny: REGON 302821772.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres info@lidl-sklep.pl lub pod numerem telefonu 800-012-071.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
  a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
  b) sprzedaży Produktów,
  c) prowadzenia Konta Klienta.

II. Definicje

 1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakłądania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych Lidl na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu. 
 6. Klient - osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 9. Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu. 
 10. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 11. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin.
 14. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lidl-sklep.pl.
 15. Sprzedawca - właściciel Sklepu.
 16. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych albo stosownie do cech towaru, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 17. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 18. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Zakładanie konta

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu przez Użytkownika, jego adresu poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.
 4. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 5. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
 6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.
 7. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze można znaleźć tutaj.
 8. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych. 
 11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu "Moje Konto", chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji. 
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu "Moje Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze sklepu i bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
  a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
  c) włączonej obsługi Plików cookies,
  d) zainstalowania programu FlashPlayer.
 2. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 3. Właściciel Sklepu dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektronicznych.

V. Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) utworzyć Konto przed złożeniem pierwszego Zamówienia,
  b) zalogować się do Konta,
  c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  d) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,
  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.
 3.  W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu. 

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przesyłką kurierską, opłaconą z góry przez Klienta, zgodnie z Pkt. VI. ust. 2.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) przelew internetowy,
  b) płatność kartą.
 3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

VII. Faktury

 1. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaży.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VIII. Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 9. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.
 11. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 12. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 30 dni. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.lidl-sklep.pl/Zwroty.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres zwroty@lidl-sklep.pl. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  c) Klient powinien odesłać Produkt na adres wskazany w etykiecie zwrotnej, przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na adres e-mail, wskazany przez Klienta zgodnie z Procedurą Zwrotu, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy,
  d) Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,
  e) Informacja o kosztach zwrotu Produktu, który ze względu na jego charakter nie może zostać zwrócony w zwykłym trybie pocztą, jest umieszczona na stronie internetowej Sklepu w części opisu Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów:
  a) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,
  b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
  c) reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://www.lidl-sklep.pl/contact bądź telefonicznie pod numerem pkt. I. ust. 3 niniejszego Regulaminu,
  d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,
  e) Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Warunki gwarancji znajdują się również na stronie Sklepu przy danym Produkcie,
  f) jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  (1) zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,
  (2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,
  (3) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,
  g) Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,
  h) jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,
  i) Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres wskazany w etykiecie zwrotnej, przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na adres e-mail, wskazany przez Klienta zgodnie z Procedurą Zwrotu.
 2. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie działania strony internetowej Sklepu:
  a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu,
  b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://www.lidl-sklep.pl/contact, kontaktu telefonicznego pod numerem 800-012-071 lub pisemnie listem poleconym na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,
  c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,
  e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

XI. Zwrot Produktów

 1. W przypadku odstąpienia o umowy (pkt. IX. Regulaminu) lub złożenia reklamacji Produktu (pkt. X. Regulaminu), Klient chcący zwrócić Produkt, powinien postępować zgodnie z następującymi krokami:
  a) Zalogować się na stronie Sklepu i przejść do panelu "Moje konto",
  b) Przejść do "Zamówienia" i wybrać odpowiednie Zamówienie,
  c) Kliknąć "Zwrot Produktu",
  d) W nowym, ukazującym się na stronie Sklepu, oknie należy wybrać Produkt, który Klient zamierza zwrócić; w menu rozwijanym Klient ma możliwość wyboru liczby przedmiotów do zwrotu i podania przyczyny zwrotu (podanie przyczyny zwrotu jest dobrowolne),
  e) Następnie należy kliknąć przycisk "Dodaj do listy zwrotów" i potwierdzić klikając "Zgłoszenie zwrotu".
 2. Po wykonaniu kroków opisanych powyżej w pkt. 1, Klient otrzymuje na Adres e-mail formularz i etykietę zwrotną, którą może wydrukować bezpośrednio. Etykieta ważna jest 7 dni od zgłoszenia zwrotu. Jeżeli termin jej ważności upłynie, niezbędny będzie kontakt z Infolinią , która wygeneruje i prześle Klientowi na Adres e-mail nową etykietę.
 3. Jedna etykieta może być wykorzystana tylko jeden raz. Jeżeli zamówienie zostało podzielone i dotarło do Klienta w więcej niż jednej przesyłce, to po wykorzystaniu etykiety dostępnej w „Panelu Klienta” należy skontaktować się z Infolinią, aby otrzymać kolejne etykiety zwrotne.
 4. Należy następnie załączyć formularz zwrotny do paczki i przymocować etykietę zwrotną wyraźnie widoczną na paczce.
 5. Aby mieć pewność, że etykieta zostanie poprawnie odczytana przez skaner, należy wydrukować ją z programu Acrobat Reader i nie zakrywając kodu, przykleić ją do paczki.
 6. Paczkę należy dostarczyć do najbliższej placówki Poczty Polskiej, gdzie nadana będzie dla bezpłatnie.
 7. Jedna etykieta może być wykorzystana tylko jeden raz. Jeżeli zamówienie zostało podzielone i dotarło do Klienta w więcej niż jednej przesyłce, to po wykorzystaniu etykiety dostępnej w panelu klienta należy skontaktować się z Infolinią, aby otrzymać kolejne etykiety zwrotne.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod www.lidl-sklep.pl/regulamin.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 7. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.).
 8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.
 9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.